loader image

Kompetencje dla Doradców

Sylwetki naszych trenerów

Renata Dankowska

Trener, coach, doradca zawodowy, informatyk

Ponad 25 letnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa zawodowego. Tworzy pomoce do doradztwa. Prowadzi szkolenia dla doradców zawodowych, nauczycieli i dyrektorów, indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe dla młodzieży i osób dorosłych, a także warsztaty z przedsiębiorczości. Współpracuje ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami OHP oraz urzędami pracy. Brała udział w tworzeniu wielu systemów komputerowych dla doradców zawodowych, m.in. Indywidualny Planer Kariery, eSzOK, Wyszukiwarka zawodów KOWEZiU. Pomaga szkołom w zorganizowaniu dobrze funkcjonującego doradztwa zawodowego. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, WSB oraz Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania”. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Alicja Adamczyk - Galińska

Trener, doradca zawodowy, psycholog

20 letni staż zawodowy jako doradca zawodowy. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Współautorka m.in. publikacji „Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół” w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” oraz „Program szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego’’. Zajmowała się prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach oraz seminaria dla przedstawicieli JST. Prowadzi indywidualne jak i grupowe doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Od 30 lat zajmuje się prowadzeniem zajęć z uczniami na temat czynników wyboru zawodu, dla rodziców na temat ich roli w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych przez dzieci. Współpracuje z OHP oraz z liczną grupą placówek oświatowych. Absolwentka UMCS oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

Marta Koch - Kozioł

Trener, doradca zawodowy, psycholog, politolog o specjalności polityka społeczna i praca socjalna, pedagog

Ponad 8 letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym. Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ORE. Od trzech lat jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (IAEVG) oraz przedstawicielem Polski w Krajowym Punkcie Referencyjnym. Od lat związana z pracą w placówkach oświatowych. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Realizuje plany pracy z obszaru doradztwa zawodowego oraz redaguje merytorycznie publikacje. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Pełni funkcje kierownika WDEZ ORE, występuje z wykładami i warsztatami na temat doradztwa zawodowego. Była ekspertem wiodącym w projekcie Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego, koncepcji uczenia się, metod aktywizujących. Absolwentka Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

Małgorzata Czarny

Trener, coach, doradca zawodowy, pedagog

Doradca zawodowy od ponad 18 lat. Współpracuje ze szkołami w zakresie doradztwa zawodowego. Jest autorem programu dla liceum i trenerów z zakresu doradztwa zawodowego (ORE). Zajmowała się tworzeniem formularzy dla nauczycieli oraz koordynatorów doradztwa, co przyczyniało się do ewaluacji doradztwa zawodowego w szkole. Prowadzi szkolenia z nowoczesnych metod dydaktycznych. Jest coachem w nowoczesnych taktykach dydaktycznych. Zajmuję się neurodydatyką – jako punktem wyjścia motywowania w uczenia się. Obejmuje swoim wsparciem twórcze postawy uczniów, aby działali kreatywnie na lekcji. Wspiera tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych (trener Lekcji Enter). Absolwentka AR, PK, AGH, AE w Krakowie.

Joanna Jednoralska

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Trener, doradca zawodowy i pedagog z ogromnym doświadczeniem. Ponad 700 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Prowadzi warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego. Współautorka rekomendacji do rozporządzenia MEN w sprawie doradztwa zawodowego oraz podstawy programowej w tym samym zakresie. Zajmowała się opracowywaniem programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla liceów oraz scenariuszy realizacji działań doradczych. Jest ekspertem ORE w przygotowywaniu rekomendacji kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty wraz z celami ogólnymi doradztwa na poszczególnych poziomach kształcenia. Wieloletnia współpraca jako doradca zawodowy z placówkami szkolnymi. Zajmowała się prowadzeniem kursów na temat kształcenia oraz o rynku pracy. Prowadziła szkolenia na temat potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udzielała wsparcia z tego zakresu nauczycielom jak i uczniom. Absolwentka Instytutu Badań Edukacyjnych, Instytutu Kształcenia Nauczycieli, Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tomasz Magnowski

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Ponad 20 letnie doświadczenie z zakresu doradztwa zawodowego. Od 4 lat przewodniczący Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Współpracuje ze szkołami, instytucjami rynku pracy i kuratoriami w zakresie realizacji zadań doradcy zawodowego w szkole. Prowadzi szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmujące analizę kompetencji przy projektowaniu kariery w ujęciu VUCA, prognozy i foresight oraz tworzy metody scenariuszowe planowania kariery. Zajmuje się budowaniem sieci doradców zawodowych w różnych regionach Polski. Współautor materiałów opracowywanych dla ORE z zakresu doradztwa zawodowego. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.

Anna Falkowska

Trener, doradca zawodowy, wykładowca, coach

Ogromne doświadczenie trenerskie, ponad 2000 godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń. Trener lokalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8, trener regionalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8, ekspert edukacji ekologicznej – współprowadzenie audycji radiowych w Radio7 w ramach cyklu edukacji ekologicznej w programie „Żyj ekologicznie”. Od kilku lat zajmuję się również szeroko pojętą edukacją ekologiczną: w przedsiębiorstwach, w instytucjach państwowych, w organizacjach pozarządowych, w placówkach oświatowych (w przedszkolach i szkołach podstawowych). Dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi). Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Pedagogiki Socjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Mirosław Żurek

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Z doradztwem zawodowym związany od ponad 20 lat. Specjalizuje się w metodyce pracy doradcy zawodowego, opracowywaniu materiałów zawodoznawczych i badaniu potrzeb rynku pracy. Badacz zmian zachodzących w polskim systemie poradnictwa i doradztwa zawodowego. Autor i współautor pod 120 publikacji zwartych i artykułów naukowych, w tym m.in. „Opisu informacji o zawodzie doradca zawodowy” (MRiPS). Od ponad 15 lat współpracujący z ORE (KOWEZiU) w Warszawie, m.in. jako przewodniczący zespołu ekspertów ds. rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa, ekspert – konsultant programów doradztwa zawodowego i scenariuszy zajęć, ekspert ds. rekomendacji do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego doradztwa zawodowego. Od 2021 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Od 2014 roku doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

Iwona Skłodowska

Trener, coach, doradca zawodowy, pedagog

Doradca zawodowy oraz pedagog od ponad 18 lat. Zajmuje się prowadzeniem poradnictwa zawodowego grupowego jak i indywidualnego. Udziela wsparcia oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. Jest liderem Klubu Pracy – prowadzi zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i młodzieży, organizuje szkolenia zawodowe i współpracuje z jednostkami szkoleniowymi na terenie całego kraju. Jest członkiem zespołu do opracowywania projektów w ramach środków z Unii Europejskiej. Realizuje poradnictwo zawodowe w PUP w ramach projektów współfinansowanych z UE. Zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych, opracowuje Plany Działania, ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowe w zakresie wejścia, bądź powrotu na rynek pracy. Współpracuje z wieloma szkołami. Opracowywała oraz prowadziła zajęcia informacyjne i doradcze dla szkół średnich. Zajmowała się przygotowaniem oraz współprowadzeniem warsztatów m.in. z Myślenia wizualnego. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Publicznej w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego z Filią w Białymstoku oraz SGGW-AR w Warszawie.

Paulina Wolfram

Trener, doradca zawodowy, pedagog, wykładowca, coach

Dyplomowany doradca zawodowy i coach kariery; trenerka rozwoju osobistego i kompetencji społecznych; nauczyciel przedmiotów trening mentalny i coaching kariery. Współpracuje z wieloma szkołami. Jest szkoleniowcem w zakresie doradztwa zawodowego. Wykłada na Uniwersytecie w Białymstoku z zakresu doradztwa zawodowego. Trener w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, specjalistka coachingu grupowego, akredytowana konsultantka metodologii osobowości Discovery Insights. W pracy doradczej i trenerskiej związana przede wszystkim z edukacją, III sektorem i instytucjami rynku pracy, jak również z klientami indywidualnymi w obszarze wspierania ich celów osobistych i zawodowych. Od prawie 20 lat pracuje przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym również projektów międzynarodowych, jak również lokalnych projektów społecznych, edukacyjnych, sportowych. Prowadziła również prywatną praktykę trenerską, konsultacyjną i szkoleniową jako FLOW Paulina Wolfram.

Iwona Zaborowska

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Posiada 20 letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym, obecnie ekspert wojewódzki ds. doradztwa zawodowego oraz koordynator Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. Współpracuje z sektorem edukacji oraz instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji zadań doradcy zawodowego. Wspiera rozwój doradztwa zawodowego w woj. podlaskim, tworzy sieci kontakt i platformy wymiany doświadczeń. Trenerka w Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz ekspert oceniający w MEN. Autor publikacji i programu szkoleń oraz trener wiodący programu szkoleń w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla ORE. Wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku. Doradczyni EFS, trenerka i ekspertka w zakresie rozwoju lokalnego i osobistego, edukacji, rynku pracy i definiowania projektów, trenerka II st. Certyfikowana przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Agata Korn

Trener, doradca zawodowy, pedagog

Od ponad 7 lat doradca zawodowy współpracujący z placówkami oświatowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (ponad 440 godzin dydaktycznych), m.in. prowadziła szkolenia uwzględniające zasady UDL (Universal Design for Learning). Jest trenerem wiodącym w szkoleniach dla nauczycieli i dyrektorów realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajmuje się identyfikacją zasobów do procesu wsparcia. Pracuje ze zróżnicowaną młodzieżą pod względem ich potrzeb. Udziela dużego wsparcia nauczycielom oraz specjalistom z otoczenia zewnętrznego, nie tylko pod względem doradczym, ale również organizacyjnym czy z aspektów prawnych. Obecnie pracuje również w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Adrian Miniszewski

Trener, doradca zawodowy, psycholog, pedagog

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się we wspieraniu młodych osób w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych oraz w rozpoznawaniu ich potrzeb i rozwijaniu umiejętności. Przekazuje wiedzę jak neutralizować skutki nadmiernego stresu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego, tworzeniu materiałów szkoleniowych oraz realizacji procesów rekrutacyjnych. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, form prawnych jak i marketingu. Aktualnie jest nauczycielem w szkole podstawowej i średniej w charakterze psychologa szkolnego oraz prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu.

Małgorzata Strzegowska

Trener, pedagog, doradca zawodowy

Pedagog z pasją. Lubi dzielić się swoją wiedzą, popartą wieloletnią praktyką, i inspirować innych. Doradca zawodowy z 10 letnim stażem, z doświadczeniem pracy akademickiej, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współautor Przykładowego programu doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami oraz Wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) (wydane przez ORE), zajmuje się konsultingiem doradców zawodowych w tym zakresie. Ponad 200 godzin przeprowadzonych szkoleń, zarówno grupowych jak i indywidualnych. Organizuje, we współpracy z MSCDN, spotkania i wizyty studyjne dla doradców zawodowych szkół ponadpodstawowych, dotyczące m.in. specyfiki kształcenia w szkołach kształcących w zawodach, przekazania informacji o potrzebach pracodawców na lokalnym rynku pracy, prezentacji nowych zawodów. Realizuje szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji personalnych i społecznych, efektywnej komunikacji interpersonalnej, umiejętnej współpracy. Posiada doświadczenie doradcze w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, na co dzień pracuje z uczniami ze SPE. Aktualnie doradca zawodowy i nauczyciel współorganizujący kształcenie w Zespole Szkół Budowlanych w Płocku.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu szkoleń z obszaru zarządzania ludźmi oraz doradztwie personalnym związanym z udoskonalaniem kompetencji i rozwojem kariery zawodowej. Doradca CSR PARP w obszarze pracowniczym (ponad 1000 godzin doradztwa). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Prowadzi warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z przedsiębiorczości, poszukiwania i znajdowania pracy, opracowuje z uczestnikami indywidualne plany działania, monitoruje ich działania i udziela informacji zwrotnej. Absolwentka Szkoły Trenerów TROP, Szkoły Coachów TROP, studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi, absolwentka kursu „Spadochron”,  Nauczyciel akademicki dla przyszłych trenerów i coachów w obszarze coachingu kariery. Jako trener projektowała i prowadziła szkolenia dla wielu polskich i zagranicznych klientów, w tym projektowała szkolenia e-learningowe z zakresu HR (profilowanie kompetencji. AC/DC i inne)
Konsultant, doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego od ponad 10 lat. Doradca zawodowy dla młodzieży łódzkich szkół ponadpodstawowych z ponad 15-lernim stażem. Organizuje i prowadzi modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół oraz kursy i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Autorka licznych publikacji metodycznych z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów, świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Organizatorka konsultacji dla rodziców uczniów szkół podstawowych, prowadzi konsultacje indywidualne dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz uczniów i uczennic wszystkich typów szkół dotyczących świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, czynników wyboru szkoły i zawodu, oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i  wyższych. Koordynatorka i trenerka w licznych projektach edukacyjnych o tematyce związanej z przywództwem, przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym.  

Trener oświatowy, coach i doradca z 24 letnim stażem zawodowym. Od 15 lat związany z systemem oświaty jako nauczyciel i trener. W swojej pracy współtworzy, wspiera i realizuje wprowadzanie zmian i standardów w organizacji. Jest autorem scenariuszy szkoleń i programów szkoleniowo-doradczych dla pracowników systemu oświaty. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania strategii rozwoju organizacji w sektorze MŚP. Od lat z pasją łączy przygotowanie i doświadczenie trenersko-edukacyjne oraz doświadczenie biznesowe. Specjalizuje się w coachingu w ujęciu kariery przez całe życie. Szczególnie dużo aktywności realizuje w obszarze wspierania osób wchodzących na rynek pracy – zarówno osób rozpoczynających karierę zawodową, jak również będących w procesie zmiany w ścieżce kariery.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Trenerów i Szkoły Coachów POWER.

Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego, trener, doradca zawodowy, coach, autorka programów, podręczników pakietów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego, współautorka opracowania i wdrożenia łódzkiego modelu doradztwa zawodowego.
Współautorka materiałów zawodoznawczych w ramach projektu „Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Współautorka programu dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji;
Autorka licznych artykułów i pakietów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Specjalizuje się w doradztwie metodycznym związanym z doradztwem zawodowym. Popularyzatorka metody projektu w działaniach edukacyjnych. Autorka programów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla różnych typów szkół. Specjalizuje się w obszarze kompetencji społecznych. Projektuje i realizuje wiele szkoleń z obszaru zarządzania ludźmi oraz doradztwa kariery. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Prowadzi warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z przedsiębiorczości, poszukiwania i znajdowania pracy, opracowuje z uczestnikami indywidualne plany działania, monitoruje ich działania i udziela informacji zwrotnej. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Coachów, studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania oświatą, marketingu i przedsiębiorczości. Nauczycielka z wieloletnim stażem w różnych typach szkół, doradca metodyczny i konsultant w obszarze doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Jako trener prowadziła szkolenia dla wielu klientów, w tym dla dorosłych. Autorka, realizatorka i koordynatorka wielu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
Pedagog, doradca zawodowy. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, licznych kursów z zakresu coachingu, działań wychowawczych, zintegrowanego systemu kwalifikacji. Od ponad 10 lat pracuje jako koordynator, doradca metodyczny i nauczyciel konsultant z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli z wszystkich etapów edukacyjnych. Realizował liczne edukacyjne spotkania rad pedagogicznych, warsztaty, kursy i konsultacje indywidualne dla nauczycieli. Systematycznie w praktyce wdraża idee nowoczesnego doradztwa zawodowego w pracy z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach szkół. Prowadzi coaching grupowy i indywidualny, warsztaty grupowe, indywidualne konsultacje i badanie predyspozycji zawodowych. W czasie wolnym hoduje pszczoły i biega (czasem nawet ultramaratony).
Konsultant, trener, coach, zajmuje się organizacją i prowadzeniem form doskonalenia dla nauczycieli, między innymi z zakresu: metod kształcenia, oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, konstruowania autorskich programów kształcenia, coachingu w edukacji, oraz prowadzeniem warsztatów dla uczniów w ramach edukacji przedzawodowej. Autorka programów kształcenia zawodowego, podręczników i pakietów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości, współautorka standardów kwalifikacji zawodowych oraz opisów kompetencji zawodowych, w tym między innymi: udział w pracach eksperckich nad doskonaleniem podstaw programowych oraz opracowaniem programów kształcenia zawodowego – współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, udział w pracach eksperckich nad opisem kwalifikacji – prace prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Skip to content