loader image

Kompetencje dla Doradców

Rekrutacja będzie odbywała się w terminie:

kwiecień 2022 - sierpień 2023

Klauzula informacyjna

dla osób biorących udział w procesie rekrutacji do projektu
„Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9, 00-697 Warszawa, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, gen. Władysława Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w rekrutacji do projektu „ Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji projektu/procesie rekrutacji).
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatku dotyczące zakończonego projektu;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia – z zastrzeżeniem pkt. 7;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy dot. realizacji wsparcia w ramach projektu o którym mowa w pkt. 2.
Skip to content