loader image

Kompetencje dla Doradców

Open Education Group Sp. z o.o.

Ogólnopolska firma edukacyjna, skupiająca jednostki szkoleniowe oraz osoby z długoletnim doświadczeniem w zakresie projektowania, organizowania i prowadzenia kursów i szkoleń. Specjalizuje się w organizacji szkoleń językowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji. Prowadzi stałą współpracę z wieloma firmami w całej Polsce.

Ze szkoleń oferowanych przez firmę skorzystało już ponad 200 firm i przedsiębiorstw oraz kilkadziesiąt instytucji sektora publicznego, gdzie około 6000 słuchaczy podniosło swoje kompetencje językowe w ponad 640 grupach szkoleniowych. Swoje umiejętności udoskonaliło 250 dyrektorów i prezesów na indywidualnych konwersacjach dla kadry zarządzającej. Łącznie firma przeprowadziła u swoich kontrahentów ponad 80 tys. godzin szkoleniowych.

Doświadczenie współpracy z firmami zaowocowało otwarciem profesjonalnego biura tłumaczeń. W firmie został rozwinęty również dział zamówień publicznych, który zajmuje się profesjonalną realizacją zleceń dla sektora publicznego w tym również współfinansowanych przez Unię Europejską.

Koordynator projektu Marzena Pruszyńska m.pruszynska@openeducation.pl

Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.

Głównymi celami, realizowanymi przez Forum są:

  1. Tworzenie platformy kontaktu, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i wszystkimi osobami związanymi z poradnictwem zawodowym w Polsce;
  2. Wspieranie rozwoju poradnictwa zawodowego poprzez dostarczanie nowoczesnych metod, narzędzi i publikacji dla doradców, organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla doradców zawodowych;
  3. Popularyzacja idei doradztwa kariery i uświadamianie jego wagi w budowaniu nowoczesnego rynku pracy, oraz zwalczania bezrobocia;
  4. Współpraca z instytucjami samorządowymi, oraz rządowymi w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego w Polsce, oraz zwalczania bezrobocia – współpraca między innymi z Urzędami Marszałkowskimi województw, Komisją Edukacji i Nauki Senatu RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  5. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi krajami UE w ramach Europejskiego Forum Poradnictwa Całożyciowego, a także uczestnictwo w międzynarodowych projektach, takich jak “Szkoła i Sieć Pracy”.
Asystent koordynatora Anna Arciszewska annaarciszewska15@tlen.pl

Powiat Ełcki / Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku jest publiczną placówką świadczącą usługi  edukacyjne. Od 2019 roku znajduje się w wojewódzkiej sieci doradztwa metodycznego utworzonej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Doradztwem metodycznym obejmuje powiaty: ełcki, olecki, gołdapski i piski.  

Misją Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest wychodzenie do środowiska oświatowego z kompleksową i profesjonalną ofertą edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby czasu i ludzi. Realizuje wyznaczone przez państwo zadania służące zapewnianiu jakości edukacji.

Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa metodycznego, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych.

Dodatkowo, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi formy doskonalenia, w tym seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia, uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz prowadzi odpowiednie formy doskonalenia zawodowego na podstawie diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli, opracowuje programy i formy doskonalenia w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną i dydaktyczną, poddaje ewaluacji poszczególne formy doskonalenia.

Asystent koordynatora Beata Wielgat b.chmielewska.modn@gmail.com

Miasto Łódź / Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

W roku 1996 powstało Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od 1998 roku funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a w roku 2001 zmieniło nazwę na Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Działalność Centrum od samego początku zorientowana jest na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych.

Placówka jest tak zorganizowana, aby mogła doskonalić umiejętności zawodowe i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego.

Misją Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest przygotowanie kadry pedagogicznej do wypełniania zadań szkoły oraz stałego podnoszenia poziomu jakości pracy i efektów kształcenia. Celem instytucji jest doskonalenie umiejętności dydaktycznych i zawodowych nauczycieli oraz kształcenie dorosłych.

Asystent koordynatora
Violetta Mirowska
v.mirowska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Skip to content