loader image

Kompetencje dla Doradców

  Wybierz wstępny termin szkolenia

  Jeśli nie masz preferencji co do terminu, zaznacz poniższe pole:
  nie wybieram terminu
  W jakie dni tygodnia preferujesz wzięcie udziału w szkoleniu?
  Pozwoli nam to dopasować termin szkolenia dogodny do Twoich potrzeb.

  czwartek, piątek, sobotapiątek, sobota, niedzielanie mam preferencji

  Województwo*
  Proszę wybrać województwo, na terenie którego znajduje się szkoła/placówka w której Pan/Pani pracuje.


  Można wybrać więcej niż jeden termin.
  Termin wybierz klikając w obrazek

   • 09-11.12.2022 r., Hotel Mazowiecki Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź
    09.12.2022 godz. 15:30-21:30 | 10.12.2022 godz. 08:30-17:30 | 11.12.2022 godz. 08:30-16:00 |
   • 13-15.01.2023 r., Hotel Mazowiecki Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź
    13.01.2023 godz. 15:30-21:30 | 14.01.2023 godz. 08:30-17:30 | 15.01.2023 godz. 08:30-16:00 |
   • 16-18.12.2022 r., Hotel Mazowiecki Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź
    16.12.2022 godz. 15:30-21:30 | 17.12.2022 godz. 08:30-17:30 | 18.12.2022 godz. 08:30-16:00 |
   • 20-22.01.2023 r., Hotel Mazowiecki Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź
    20.01.2023 godz. 15:30-21:30 | 21.01.2023 godz. 08:30-17:30 | 22.01.2023 godz. 08:30-16:00 |
   • 27-29.01.2023 r., Hotel Mazowiecki Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź
    27.01.2023 godz. 15:30-21:30 | 28.01.2023 godz. 08:30-17:30 | 29.01.2023 godz. 08:30-16:00 |

     UWAGA!

     Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy Uczestników, których miejsce zamieszkania jest w miejscowości innej niż ta, w której odbywa się szkolenie, o ile wsparcie trwa co najmniej dwa dni pod rząd. W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień nocleg przysługuje w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km, a jednocześnie wsparcie rozpoczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba, że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu. Nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem (w pokoju jedno lub dwuosobowym).

     UWAGA!

     Do formularza zgłoszeniowego online należy dołączyć skan oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków.

     Dane podstawowe:
     Imię (imiona)

     Nazwisko

     Numer PESEL

     Data urodzenia w formacie DD-MM-RRRR

     Adres e-mail

     Telefon kontaktowy (komórka)

     Płeć

     Wykształcenie

     Miejsce zamieszkania:

     Wybierz województwo:

     Wybierz powiat:

     Wybierz gminę:
     Województwo*

     Powiat*

     Gmina*

     Miejscowość*

     Ulica

     Nr budynku*

     Nr lokalu

     Kod pocztowy*


     Kryteria rekrutacyjne:
     Kryteria formalne:

     Osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącym i/lub technikum i/lub  branżowej szkole I stopnia na terenie makroregionu nr II tj. w

     • województwie warmińsko-mazurskim,
     • województwie mazowieckim,
     • województwie łódzkim,
     • województwie podlaskim.

     Konieczne jest dołączenie oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora/os. upoważnioną w placówce edukacyjnej gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków.
     Dopuszczalne typy plików: pdf | jpg | png (max 2MB)
     Kryteria premiujące

     Kryteria premiujące będą stosowane w przypadku większej ilości osób chętnych na dane szkolenie (w danym dniu/miesiącu) niż planowana liczba miejsc ew. także w przypadku znacznie większego zainteresowania projektem.

     Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego powyżej 5 lat w danej placówce edukacyjnej.
     Wykonywanie pracy w szkołach znajdujących się na terenie objętym Pakietem dla średnich miast realizowanym w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) --> LISTA MIAST
     (Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich

     Wybierz miasto:

     Status uczestnika na rynku pracy:

     Proszę wskazać swój status na rynku pracy:

     Czy długotrwale bezrobotna?
     Czy długotrwale bezrobotna?
     Czy uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu?
     W jakim sektorze?

     Wykonywany zawód:

     Jaki?

     Zakład pracy:

     Nazwa szkoły/zakładu/placówki:

     Proszę wskazać adres szkoły/zakładu/placówki:

     Województwo*

     Powiat*

     Gmina*

     Miejscowość*

     Wskaż dokładny adres - ulicę, nr budynku i nr lokalu:     Podaj numer NIP szkoły/placówki:

     Specjalne potrzeby:

     Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant lub osoba obcego pochodzenia

     Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

     Osoba z niepełnosprawnościami

     Konieczne jest dołączenie odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.


     Dopuszczalne typy plików: pdf | jpg | png (max 2MB)

     Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

     Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności i/lub stanu zdrowia
     (proszę zaznaczyć właściwe)

     Jakie inne udogodnienia są potrzebne?

     Oświadczenie
     uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji projektu

     W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” przyjmuję do wiadomości, iż:

     1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
     2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
      1. w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
       • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
       • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
       • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
      2. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
       • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 37 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
       • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
       • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
       • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
      3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
      4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt – Open Education Group Sp. z o. o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok (nazwa i adres beneficjenta), Partnerom: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego, 90-142 Łódź, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9, 00-697 Warszawa, Powiat Ełcki/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
      5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
      6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
      7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
      8. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
       • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
        i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
       • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
        w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
        nr 1081/2006,
       • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
       • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
      9. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (nazwa i adres właściwej Instytucji Pośredniczącej), beneficjentowi realizującemu projekt – Open Education Group Sp. z o. o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok (nazwa i adres beneficjenta), Partnerom: Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. dr. Stefana Kopcińskiego, 90-142 Łódź, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, ul. Aleje Jerozolimskie 51 lok. 9, 00-697 Warszawa, Powiat Ełcki/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5A, 19-300 Ełk oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER9.  Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
      10. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
      11. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
      12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub adres poczty iod@openeducation.pl (gdy ma to zastosowanie - należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Beneficjenta).
      13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      14. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

     Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z powyższymi warunkami oraz w pełni je akceptuję

     TAK
     Miejscowość


     Deklaracja uczestnictwa
     w projekcie

     Ja, niżej podpisany/a,

     1. Oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w e-Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
     2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z „Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji w projekcie”, akceptuję jego zapisy i potwierdzam, że spełniam warunki udziału w szkoleniu.
     3. Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie: „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” numer POWR.02.14.00-00-2007/18 „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”.
     4. Oświadczam, iż wykonuję obowiązki osoby realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej/liceum ogólnokształcącym/technikum/branżowej szkole I stopnia z terenu makroregionu nr II obejmującego województwo: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie.
     5. Jestem świadomy/a, że koszt mojego uczestnictwa w projekcie pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w działaniach projektowych oraz do brania udziału w badaniach ankietowych dotyczących rezultatów projektu.

     Właśnie zamierzasz wysłać e-formularz.

    • Prosimy o upewnienie się wcześniej, czy wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo.
    • Mogą Państwo bezpiecznie wrócić do poprzednich stron formularza korzystając z przycisków "Wróć" i "Dalej", żeby zweryfikować prawidłowość wprowadzonych danych.
    • W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi, czy na którejś ze stron formularza, nie wprowadzili Państwo nieprawidłowych znaków do danego pola. Przy takim polu powinien pojawić się komunikat o błędnym wypełnieniu pola.
    • W razie problemów prosimy o wyczyszczenie plików cookies w przeglądarce. Nie wiesz jak wyczyścić pliki cookies? Zobacz poradnik dla Twojej przeglądarki - Chrome | Firefox | Opera | Edge | Safari
    • Skip to content