loader image

Kompetencje dla Doradców

BEZPŁATNE, stacjonarne szkolenia z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego

 – makroregion nr II (warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)

okres realizacji projektu:

1 marzec 2022 r. – 15 grudzień 2023 r.

Kto może wziąć udział w szkoleniu z doradztwa edukacyjno-zawodowego?

 • W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej, technikum, liceum ogólnokształcącym lub branżowej szkole I stopnia.
 • Zgodnie z art. 26a ust. 2 – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082):
  2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
  1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
  2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
  3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5) zajęciach z wychowawcą.
 • Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019 poz. 325):
  1. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w art. 26a ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy, realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
  2. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w art. 26a ust. 2 pkt 4 ustawy, realizują doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy lub inni nauczyciele, prowadzący te zajęcia.
 • Na nasze szkolenia zapraszamy nie tylko doradców zawodowych, lecz także wychowawców (godziny wychowawcze), pedagogów oraz nauczycieli, ponieważ elementy doradztwa powinien wprowadzać każdy nauczyciel, np. w ramach zajęć przedmiotowych w szkole.

Informacje podstawowe

 • Szkolenia prowadzone będą w oparciu o materiały dydaktyczne udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kompleksową metodykę opracowaną w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.
 • Na zajęciach zostaną zorganizowane aktywne formy przekazywania wiedzy, takie jak: warsztaty, prelekcja połączona z dyskusją, mapa myśli, gra szkoleniowa itd.
 • Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego trwać będą 20 godzin zegarowych.
 • Grupy liczące średnio między 13 a 18 Uczestnikami projektu.
 • Realizowane będą w formie zjazdów, w przeciągu 3 dni*, tj.:

I wariant:

 • dzień pierwszy – piątek 5,5 godz.,
 • dzień drugi – sobota 8 godz.,
 • dzień trzeci – niedziela 6,5 godz.

II wariant:

 • dzień pierwszy – czwartek 5,5 godz.,
 • dzień drugi – piątek 6,5 godz.,
 • dzień trzeci – sobota 8 godz.

*dni w poszczególnych wariantach oraz podział liczby godzin pomiędzy poszczególnymi dniami w wyjątkowych przypadkach może ulec zmianie.

 • Szkolenia organizowane będą jak najbliżej miejsca zamieszkania Uczestnika projektu (danej grupy).
 • Części uczestnikom zostanie zapewniony nocleg* i/lub zrefundowane zostaną koszty dojazdu na miejsce szkolenia.
 • Wszystkim uczestnikom w każdym dniu szkoleniowym zostaną zapewnione przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.
 • Każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive).

* 2 noclegi oraz 2 kolacje. Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy Uczestników, których miejsce zamieszkania jest w miejscowości innej niż ta, w której odbywa się szkolenie, o ile wsparcie trwa co najmniej dwa dni pod rząd. W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień nocleg przysługuje w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km, a jednocześnie wsparcie rozpoczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba, że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu. Nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie 3* wraz ze śniadaniem (w pokoju  dwuosobowym).

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

Uczestnicząc w szkoleniu:

Co zyska szkoła/placówka edukacyjna?

Jak przystąpić do projektu?

UWAGA!

Do formularza zgłoszeniowego online należy dołączyć skan oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora/osobę upoważnioną w placówce edukacyjnej gdzie swoje obowiązki wykonuje osoba realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w celu potwierdzenia wykonywania ww. obowiązków.

UWAGA! W przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie przez dyrektora ww. oświadczenie podpisuje organ prowadzący.

Skip to content