loader image

Kompetencje dla Doradców

Specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu szkoleń z obszaru zarządzania ludźmi oraz doradztwie personalnym związanym z udoskonalaniem kompetencji i rozwojem kariery zawodowej. Doradca CSR PARP w obszarze pracowniczym (ponad 1000 godzin doradztwa). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Prowadzi warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z przedsiębiorczości, poszukiwania i znajdowania pracy, opracowuje z uczestnikami indywidualne plany działania, monitoruje ich działania i udziela informacji zwrotnej. Absolwentka Szkoły Trenerów TROP, Szkoły Coachów TROP, studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego i zarządzania zasobami ludzkimi, absolwentka kursu „Spadochron”,  Nauczyciel akademicki dla przyszłych trenerów i coachów w obszarze coachingu kariery. Jako trener projektowała i prowadziła szkolenia dla wielu polskich i zagranicznych klientów, w tym projektowała szkolenia e-learningowe z zakresu HR (profilowanie kompetencji. AC/DC i inne)
Konsultant, doradca metodyczny w zakresie doradztwa zawodowego od ponad 10 lat. Doradca zawodowy dla młodzieży łódzkich szkół ponadpodstawowych z ponad 15-lernim stażem. Organizuje i prowadzi modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół oraz kursy i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Autorka licznych publikacji metodycznych z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów, świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Organizatorka konsultacji dla rodziców uczniów szkół podstawowych, prowadzi konsultacje indywidualne dla nauczycieli wszystkich typów szkół oraz uczniów i uczennic wszystkich typów szkół dotyczących świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, czynników wyboru szkoły i zawodu, oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i  wyższych. Koordynatorka i trenerka w licznych projektach edukacyjnych o tematyce związanej z przywództwem, przedsiębiorczością i doradztwem zawodowym.  

Trener oświatowy, coach i doradca z 24 letnim stażem zawodowym. Od 15 lat związany z systemem oświaty jako nauczyciel i trener. W swojej pracy współtworzy, wspiera i realizuje wprowadzanie zmian i standardów w organizacji. Jest autorem scenariuszy szkoleń i programów szkoleniowo-doradczych dla pracowników systemu oświaty. Posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowania i wdrażania strategii rozwoju organizacji w sektorze MŚP. Od lat z pasją łączy przygotowanie i doświadczenie trenersko-edukacyjne oraz doświadczenie biznesowe. Specjalizuje się w coachingu w ujęciu kariery przez całe życie. Szczególnie dużo aktywności realizuje w obszarze wspierania osób wchodzących na rynek pracy – zarówno osób rozpoczynających karierę zawodową, jak również będących w procesie zmiany w ścieżce kariery.
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Szkoły Trenerów i Szkoły Coachów POWER.

Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego, trener, doradca zawodowy, coach, autorka programów, podręczników pakietów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego, współautorka opracowania i wdrożenia łódzkiego modelu doradztwa zawodowego.
Współautorka materiałów zawodoznawczych w ramach projektu „Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Współautorka programu dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu “Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji;
Autorka licznych artykułów i pakietów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.

Specjalizuje się w doradztwie metodycznym związanym z doradztwem zawodowym. Popularyzatorka metody projektu w działaniach edukacyjnych. Autorka programów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla różnych typów szkół. Specjalizuje się w obszarze kompetencji społecznych. Projektuje i realizuje wiele szkoleń z obszaru zarządzania ludźmi oraz doradztwa kariery. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Prowadzi warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z przedsiębiorczości, poszukiwania i znajdowania pracy, opracowuje z uczestnikami indywidualne plany działania, monitoruje ich działania i udziela informacji zwrotnej. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Coachów, studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania oświatą, marketingu i przedsiębiorczości. Nauczycielka z wieloletnim stażem w różnych typach szkół, doradca metodyczny i konsultant w obszarze doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Jako trener prowadziła szkolenia dla wielu klientów, w tym dla dorosłych. Autorka, realizatorka i koordynatorka wielu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
Pedagog, doradca zawodowy. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, licznych kursów z zakresu coachingu, działań wychowawczych, zintegrowanego systemu kwalifikacji. Od ponad 10 lat pracuje jako koordynator, doradca metodyczny i nauczyciel konsultant z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli z wszystkich etapów edukacyjnych. Realizował liczne edukacyjne spotkania rad pedagogicznych, warsztaty, kursy i konsultacje indywidualne dla nauczycieli. Systematycznie w praktyce wdraża idee nowoczesnego doradztwa zawodowego w pracy z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach szkół. Prowadzi coaching grupowy i indywidualny, warsztaty grupowe, indywidualne konsultacje i badanie predyspozycji zawodowych. W czasie wolnym hoduje pszczoły i biega (czasem nawet ultramaratony).
Konsultant, trener, coach, zajmuje się organizacją i prowadzeniem form doskonalenia dla nauczycieli, między innymi z zakresu: metod kształcenia, oceniania wewnętrznego i zewnętrznego, konstruowania autorskich programów kształcenia, coachingu w edukacji, oraz prowadzeniem warsztatów dla uczniów w ramach edukacji przedzawodowej. Autorka programów kształcenia zawodowego, podręczników i pakietów edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości, współautorka standardów kwalifikacji zawodowych oraz opisów kompetencji zawodowych, w tym między innymi: udział w pracach eksperckich nad doskonaleniem podstaw programowych oraz opracowaniem programów kształcenia zawodowego – współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, udział w pracach eksperckich nad opisem kwalifikacji – prace prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych.
[trenerzy] łódzkie – pozostałe powiaty
Skip to content